Fred i Verden – Fredsby Aalborg

Tidspunkt: Mandag den 22. marts 2021

Mødested: Online møde

 

Referat:

 1. Valg af dirigent

Steffen Holme Helledie blev valgt som dirigent.

Steffen bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og afholdes rettidigt iht. vedtægterne.

 

 1. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 • Bestyrelsesformand Niels Erik Thomsen aflagde bestyrelsens beretning.

Beretningen kan læses i sin fulde udgave her:

Fred på dagsorden – beretning fra den årlige generalforsamling

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab og budget
 • Steffen fremlagde som kasserer foreningens regnskab og budget: Regnskabet er revideret og godkendt af foreningens revisor – Kjeld Richter Mikkelsen.

Foreningen havde ved årets start en kassebeholdning på kr. 24.000,-. Der er indkommet kr. 62.500,- i donationer og kontingent.

Der brugt 18.500,- på aktiviteter og hjemmeside og året slutter med en kassebeholdning på kr. 68.000,-.

Den store kassebeholdning skal ses i lyset af nedlukkede aktiviteter som følge af coronakrisen. I kassebeholdningen indgår en flot donation på kr. 50.000,- fra Gudrun og Palle Mørchs Mindefond som er øremærkede til kommende aktiviteter.

I budgettet for 2021 kalkuleres med en balance på kr. 45.000,-.

 

 1. Fremtidige aktiviteter og strategiske initiativer

Signe Mommsen berettede om foreningens strategiske overvejelser og planerne for fremtidige aktiviteter. Et resume af Signes indlæg er gengivet herunder.

Bestyrelsen reflekterer løbende over foreningens målsætning og praksis – og op til generalforsamlingen har vi præciseret vores målsætning i to hovedoverskrifter.

 1. Fredsmuseum i Aalborg – med særlig fokus på børn og unge
 2. Aalborg som Fredsby – og deltager i internationale netværker

Vi lægger os samtidig op ad FN’s Verdensmål nr. 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Bestyrelsen vil arbejde for at oprette et aktivt fredsmuseum i Aalborg (navnet er en “arbejdstitel”) med særligt fokus på børn og unge. Foreningens udgangspunkt er, at alle kan arbejde for fred og retfærdighed. Derfor er ideen at etablere et fredsmuseum, hvor man kan lære af enkeltindivider og folkelige bevægelsers fredsarbejde og fredelige konflikthåndtering i fortid og nutid. Desuden vil vi skabe rum for aktiviteter, der motiverer byens borgere og særligt børn og unge, til at arbejde for fred – lokalt og internationalt.

Vi mener, at der mangler bevidstgørende aktiviteter for børn og unge i Aalborg, og et fredsmuseum i den tænkte form kan på en meningsfuld måde blive et nyt, attraktivt tilbud. Børnenes indsigt og aktiviteter vil åbne for dialog med lærere og politikere, forældre og bedsteforældre og give mulighed for at styrke sammenholdet på tværs af generationer.

Med arbejdet for et fredsmuseum vil vi have et godt grundlag for at tilskynde politikerne i Byråd, Ungebyråd og Regionsråd til at indmelde Aalborg i internationale netværker af byer, der er i venskabelig forbindelse med hinanden. Eksempelvis FN’s Global Compact Cities Programme.

Vi ønsker at samarbejde med andre foreninger, organisationer, NGO’er, virksomheder m.fl. og skabe det bredest mulige grundlag for et fredsmuseum.

Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde med programmet for fredsmuseet og skitsere muligheder for at realisere det. Desuden vil vi på forskellig vis kontakte politikerne og søge deres opbakning til Aalborg som Fredsby.

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I det forløbne år har bestyrelsen bestået af 5 dedikerede medlemmer.

De fire ønsker at fortsætte i bestyrelsen og en enkelt er afgående.

 

Nuværende medlemmer som ønsker at fortsætte i bestyrelsen:

Mia Brøndgaard Andersen: Cand.soc. i Development & International Relations  (SoMe)

Niels Erik Thomsen: Friis & Moltke, Arkitekt (formand)

Signe Mommsen: Sprog, Udviklingsarbejde (næstformand)

Steffen Holme Helledie: UCN, Sport og Events (kasserer)

 

Afgående:

Antje Gimmler: AAU, Center for Anvendt Filosofi

 

Foreslåede nye medlemmer:

Sofie Zehngraff : AAU, Stud. mag og Kunstpioner

Søren Bruun Jensen:   Antropolog, Mediearbejder

Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. Vi glæder os til det kommende samarbejde.

 

 1. Valg af revisor

Vores revisor har siden foreningens start været Kjeld Richter Mikkelsen.

Kjeld har indvilget i at tage en ny periode. Tusind tak for det Kjeld.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet var 2020 kr. 20,- pr. år – for studerende og unge under 25 år.

Kontingentet for alle over 25 år er kr. 100,- pr. år.

Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet blev vedtaget.

 

 1. Evt. indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne

 

 1. Eventuelt

Ingen bemærkninger eller forslag

 

På bestyrelsens vegne

Niels Erik