Fred i Verden – Fredsby Aalborg

Generalforsamling

Tidspunkt: Tirsdag 10. marts 2020, kl. 19 – 20.30

Mødested: Auditorium 6, Badehusvej 21, Aalborg

Referat 

”Festforelæsning”

Optakten til generalforsamlingen var en kulmination- og foreløbig afslutning på foreningens flotte foredragsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet – ”Fred i Verden – Hvordan”.

Billedkunstner Marit Benthe Norheim og Professor i Sociologi ved Aalborg Universitet Ann-Dorthe Christensen afholdt deres fælles forelæsning ”Life-boats, Kvindeliv på tværs af grænser”. Foredraget er et unikt møde mellem kunst og forskning. De to har sammen skrevet bogen ”Mit skib er ladet med minder”, baseret på 18 livsfortællinger med nulevende kvinder over 70 år – som har rødder i 27 forskellige lande og med vidt forskellig baggrund.

Bogen er knyttet til den tredje ”Life Boat” og dens 19 galionsfigurer. Et fælles budskab om at huske fortiden og bruge erfaringerne herfra til at fremme åbenhed og tolerance.

Efter forelæsningen blev der serveret sandwich og et glas af Aalborgs friske grundvand – inden der i de samme lokaler afholdtes generalforsamling.

Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
  Steffen Holme Helledie blev valgt til dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
  Niels Erik Thomsen aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Beretningen kan ses i sin fulde udgave på foreningens hjemmeside.Niels Erik gav en ultrakort version af foreningens fokus – i forlængelse af Verdensmål nr. 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner.
  ”Foreningen vil arbejde på at gøre Aalborg og Nordjylland kendt som Fredsby og inspirere byens borgere til lokalt- og internationalt fredsarbejde.
  Foreningen vil arbejde på at inspirere Byråd og Regionsråd til Aalborgs- og Nordjyllands indmeldelse i internationale netværk – Global Compact Cities, International Cities for Peace m.fl.
  Foreningen vil med Aalborg som udgangspunkt arbejde på at samle og vedligeholde et netværk af byer over hele jorden som er i venskabelig kontakt med hinanden og bidrager til hinandens tryghed og udvikling”.

  Det har været et meget aktivt år for foreningen.
  Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder og udsendt 10 nyhedsbreve.
  Foreningens aktiviteter deles i fire hjørnestene hvor der i forskelligt omfang har været arbejdet inden for dem alle.

  Indenfor hjørnestenen ”Fredsaktivisme” har der været arbejdet med bl.a nedenstående aktiviteter. Fredsfestivalen er afholdt i tæt samarbejde med ”Fredsaktivisterne” som er repræsenteret i foreningens bestyrelse.

 • Foredrag i fortsættelse af det gode samarbejde med Folkeuniversitetet – to foredrag i foråret 2019 og tre foredrag i foråret 2020
 • Deltagelse i Bæredygtighedsfestivalen september 2019.Foreningen deltog med en event – foredrag om ”New Nordic Peace” og en markedsbod – Walk & Talk for Peace.
 • Fredsfestival i Karolinelund, 20. september 2019, skolernes dag – 700 elever fra Filstedvejens Skole afsluttede en uges emnearbejde om fred med en række flotte aktiviteter.
 • FN’s Internationale Fredsdag den 21. september blev markeret med taler, teater, skolekor, koncerter og præsentation af en nykomponeret ”Fredsblues”.
 • Fredsløbet blev løbet på begge dage – i alt blev der løbet mere end 2000 km for fredens sag.Indenfor hjørnestenen ”Fredsforskning og uddannelse” er der etableret en spændende kontakt til Aalborg Universitet. 8. semester ved Institut for Kommunikation og Psykologi har ønsket at bruge foreningens formål og branding som studieopgave.

  Vi har i bestyrelsen arbejdet med foreningens forslag til en case – og efterfølgende været til de studerendes flotte projektfremlægning. Det ser lige nu ud til, at en gruppe af de studerende har valgt at arbejde videre med foreningen som opgave.

  I 2019 har der været en række flotte donationer til foreningens aktiviteter – først og fremmest til Fredsfestivalen. Vi kan glæde os over donationer fra faglige organisationer, herunder LO-Aalborg og donationer fra Event Aalborg, Spar nord Fonden og i 2018 fra Gudrun og Palle Mørchs Mindefond.

  Niels Erik udtrykte en stor tak for donationerne, som er med til at give foreningen legitimitet og bane vejen for nye muligheder

  I den forløbne periode har bestyrelsen arbejdet meget med at etablere en god kommunikation med medlemmerne og med omverdenen.

 • Medlemsdatabase og direkte kommunikation med medlemmerne
 • Logo og grafisk profil i samarbejde med ”Conexia”
 • Hjemmeside i samarbejde med ”Conexia”
 • Facebook – vedligeholdelse og udvikling af foreningens side
 • Beachflag, GoCards mm. i samarbejde med ”Conexia”Foreningen har i dag godt 110 medlemmer. Vi vil gerne tiltrække flere medlemmer både som base for vores arrangementer og som mulighed for at hverve aktive personer til bestyrelse og aktiviteter.

  Niels Erik takkede medlemmerne af bestyrelsen for et godt og loyalt samarbejde med stor vilje til at opnå resultater. Der var også en stor tak til ”Fredsaktivisterne” for en flot indsats i forbindelse med gennemførelse af Fredsfestivalen.

 1. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
  Steffen Holme Helledie fremlagde foreningens regnskab og budget under samme punkt.
  Foreningen havde en kassebeholdning ved årets udgang på kr. 56.000,-. Der er indkommet kr. 35.000,- i donationer og kr. 10.000,- i kontingent.
  Der er brugt i alt kr. 80.000,- på aktiviteter og hjemmeside og året slutter med en kassebeholdning på kr. 24.000,-
  I budgettet for 2020 kalkuleres med nye indtægter og udgifter i en balance på kr. 45.000,-
 1. Fremtidige aktiviteter og strategiske initiativer
  Niels Erik udtrykte foreningens ambition om at arbejde i retning af foreningens hovedformål – at samle de aktiviteter, virksomheder og institutioner der tangerer freds-temaet og arbejde på at gøre Aalborg og Nordjylland kendt som Fredsby.
  Med titlen ”- en del af Fredsby Aalborg” tænkes ikke nødvendigvis på medlemskab af foreningen men på en løs sammenslutning af aktører omkring freds-temaet som til sammen berettiger titlen ”Fredsby Aalborg”.
  Det parallelle mål er at opbygge et tillidsfuldt samarbejde med Byråd og Regionsråd frem mod et fælles ønske om at engagere Aalborg og Nordjylland i Internationale netværker for fred – Global Compact Cities m.fl.
  Efter vores mening kan Aalborg udvide sit flotte internationale engagement og spille en vigtig rolle i arbejdet for fred.Der er mange konkrete opgaver for medlemmer og bestyrelse i det kommende år.
  Vi har naturligvis ikke mulighed for at arbejde med hele kataloget og må tilpasse indsatsen efter de ressourcer vi har til rådighed. Herunder nævnes nogle af de vigtigste:
 • ”Drejebog” – handlingsplan for de næste fire år
 • Kontakt til mulige samarbejdspartnere med forslag om at blive ”- en del af Fredsby Aalborg”
 • Administration og udvikling af Hjemmeside og Facebookside
 • Fondsansøgninger og organisationsmedlemskaber
 • Deltagelse i Bæredygtighedsfestivalen
 • Arrangementer på FN’s Internationale Fredsdag
 • Fortsat samarbejde med Folkeuniversitetet

Antje fremlagde bestyrelsens og egne overvejelser om konkrete tiltag for at engagere vores medlemmer og andre interesserede i diskussioner og arbejde for fredens sag.

 • Hvert andet bestyrelsesmøde som et åbent diskussionsmøde med oplægsholder.
 • Fredsvandring med samtaler om fredsemner
 • Arrangement med Benthe Norheims Fredsengle, som nu er i Dresden.
 • Opera og musikfestival – med tema om fred

Der indkom desuden en række kommentarer og forslag fra øvrige deltagere i generalforsamlingen:

 • Samarbejde med Biffen og Fokus om udvalgte forevisninger og filmfestival
 • Fortsat samarbejde med Folkeskoler – aktuelt Herningvejens Skole
 • Fredsaktivisterne har kontakt til Goldschmidts Musikakademi om fredskoncert i Musikkens Hus – i samarbejde med Aalborg Symfoniorkester og en række lokale kor. Aftalen er på plads – Fredsby Aalborg kan være en del af arrangørgruppen og bidrage ved bl.a. at søge fondsmidler.
 • ”Bydelsrådet for Aalborg Øst” har planer om en bydelsfest for fred, hvor Fredsby Aalborg kan spille en rolle.
 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Følgende medlemmer var genopstillet til bestyrelsen og blev alle valgt:
  Antje Gimmler                                           AAU, Center for Anvendt Filosof
  Niels Erik Thomsen                                  Friis & Moltke
  Signe Mommsen                                      Tolk, Udviklingsarbejde
  Mia Brøndgaard Andersen                       AAU, studerende Statsvidenskab
  Steffen Holme Helledie                            UCN, Sport og Events
 2. Valg af revisor
  Kjeld Richter Mikkelsen blev genvalgt som revisor
 1. Fastsættelse af kontingent.
  Nuværende kontingent fastholdes:
  Studerende og unge under 25 år: kr. 20,-
  Alle øvrige: kr. 100,-
 1. Evt. indkomne forslag
  Intet
 1. Eventuelt
  Intet